Saturday, September 1, 2012

Kumpulan Undak Unduk (Basa Loma - Basa Lemes) Bahasa Sunda

UNDAK-USUK BASA
(BASA LOMA-BASA LEMES)
Basa Loma
Basa Lemes
(Keur ka sorangan)
Basa Lemes
(Keur ka batur)
Bahasa
Indonesia
Abus, asup Lebet Lebet Masuk
Acan, tacan, encan Teu acan Teu acan Belum
Adi Adi Rai, rayi Adik
Ajang, keur, pikeun Kanggo Haturan Untuk
Ajar Ajar Wulang, wuruk Mengajar
Aji, ngaji Ngaji Ngaos
Akang Akang Engkang Kakak / Abang
Aki Pun aki Tuang Eyang Kakek
Aku, ngaku Aku, ngaku Angken, ngangken Mengaku
Alo Pun alo Kapiputra Keponakan
Alus Sae Sae Bagus
Ambeh, supaya, sangkan Supados Supados Supaya
Ambek Ambek Bendu Marah
Ambe, ngambeu Ngambeu Ngambung Mencium
Amit, amitam Permios Permios Permisi
Anggel Bantal Bantal, kajang mastaka Bantal
Anggeus, enggeus Rengse Parantos Sudah
Anjang, nganjang Ngadeuheus Natamu Bertamu
Anteur, nganteur Jajap, ngajajapkeun Nyarengan Mengantar
Anti, dago, ngadagoan, Ngantosan Ngantosan Menunggu
Arek Bade, seja Bade, seja Mau / Akan
Ari Dupi Dupi N/A
Asa, rarasaan Raraosan Raraosan Perasaan
Asal Kawit Kawit Asal
Aso, ngaso Ngaso Leleson Istirahat / Rilex
Atawa Atanapi Atanapi Atau
Atoh, bungah Bingah Bingah Gembira
Awak Awak Salira Badan
Awewe Awewe Istri Perempuan
Babari, gampang Gampil Gampil Mudah
Baca Aos Aos Baca
Badami Badanten Badanten Berunding
Bae, keun bae Sawios, teu sawios Sawios, teu sawios Biarkan
Bagea Bagea Haturan N/A
Baheula Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu
Baju Baju Raksukan, anggoan Baju
Bakti Baktos Baktos Bakti
Balik, mulang Wangsul Mulih Pulang
Balur Balur Lulur Lulur
Bangga Sesah Sesah Susah
Bapa Pun Bapa Tuang Rama Bapak
Bareng, reujeung Sareng Sareng Dengan
Bareto Kapungkur Kapungkur Zaman Dahulu
Batuk Bantuk Gohgoy Batuk
Batur Babaturan Rerencangan Orang Lain
Bawa Bantun Candak Bawa
Beak Seep Seep Habis
Beda Benten Benten Beda
Beja Wawartos Wawartos Kabar
Bener, enya Leres Leres Benar
Bengek, mengi Asma Ampeg Asma
Bere, mere Maparin, masihan Ngahaturaan, ngaleler Memberi
Berekah Pangesto, pangestu Damang, wilujeng N/A
Beuki Beuki, seneng Sedep Suka
Beulah Palih Palih Patah
Beuli, meuli Meser Ngagaleuh Beli
Beunang Kenging Kenging Dapat
Beungeut Beungeut Pameunteu, raray Muka
Beurang Siang Siang Siang
Beurat Abot Abot Berat
Beuteung Padaharan Patuangan, lambut Perut
Bibi Pun bibi Tuang bibi Bibi / Tante
Bikeun, mikeun Maparinkeun Ngahaturkeun,nyanggakeun Berikan
Bilang, milang Ngetang Ngetang Berhitung
Birit, bujur Birit, bujur Imbit Pantat
Bisa Tiasa Tiasa Bisa
Bisi Bilih Bilih N/A
Biwir Biwir Lambey Bibir
Boa Tiasa jadi Tiasa jadi Jikalau
Boga Gaduh Kagungan Punya
Buang, ngising Miceun Kabeuratan BAB
Budak Budak Murangkalih Anak
Bujal Bujal, puser Udel Pusar
Buka puasa Buka Bobor Buka puasa
Bukti Buktos Buktos Bukti
Bulan Sasih Sasih Bulan
Bungah, gumbira Bingah Bingah Gembira
Burit Sonten Sonten Sore
Buru Bujeng Bujeng Cepat
Butuh Perlu Peryogi Perlu
Cabak, nyabak Nyabak Cepeng Megang
Cageur Pangesto, pangestu Damang Sehat
Calana Calana Lancingan Celana
Cangkeng Cangkeng Angkeng Pinggang
Caram, carek, nyarek Nyarek Ngawagel
Carang, langka Awis Awis
Carek, nyarekan Nyarekan Nyeuseul
Carita, nyarita, ngomong Nyanggem Nyarios
Cenah Cenah Saurna
Cekel, nyekel Nyekel Nyepeng
Celuk,nyeluk,gero,ngageroan Nyauran Ngagentraan
Ceuli Ceuli Cepil
Ceurik Ceurik Nangis
Cicing Matuh Calik, linggih
Ciduh Ciduh Ludah
Cik, cing Cobi Cobi
Cikal Cikal Putra pangageungna
Ciling, pacilingan Kakus Jamban
Ciri Tanda Tawis
Cium, nyieum Nyieum Ngambung
Cokot, nyokot Ngabantun Nyandak
Cukup, mahi Cekap Cekap
Cukur, dicukur Dicukur Diparas
Cunduk, dating Dongkap Sumping, rawuh
Daek Daek, purun Kersa
Dagang Dagang Icalan
Dahar Neda Tuang
Dangdan Dangdan Dangdos
Dapur Dapur Pawon
Denge, ngadenge Nguping, mireng Ngadangu
Deukeut Caket Caket
Didik, ngadidik Ngatik Miwuruk,mitutur,miwejang
Diri Diri Salira
Diuk Diuk Calik, linggih
Duga, kaduga Kaduga Kiat
Duit Artos Artos
Dumeh, lantaran Jalaran Ku margi
Eling, inget Emut Emut
Emboh, tambah Tambih Tambih
Era Isin Lingsem
Embung Alim Teu kersa
Enggon Pamondokan Pangkuleman
Eukeur, keur Nuju Nuju
Eusi, ngeusian Ngalebetan Ngalebetan
Euweuh Teu aya Teu aya
Gancang Enggal Enggal
Ganti Ganti Gentos
Gardeng, reregan Gardeng Lalangse
Gawe Gawe Damel
Gede Gede Ageung
Gelung Gelung Sanggul
Genah, ngeunah Raos Raos
Gering Udur Teu damang
Getol Getol Kersaan
Geulang Geulang Pinggel
Geura, pek, heg Geura, mangga Mangga
Geuwat Enggal Enggal
Gigir, gigireun Gigireun Gedengeun
Gimir Gimir Rentag manah
Gogoda, cocoba Cocoba Cocobi
Goreng Goreng Awon
Gugu, ngagugu Nurut Tumut
Haben Haben Teras-terasan
Hadir, ngahadiran Nungkulan Ngaluuhan
Hal, perkara Perkawis Perkawis
Halis Halis Kening
Hampura, maap Hapunten Hapunten, haksama
Hareup Payun Payun
Harga Harga Pangaos
Harti Hartos Hartos
Hate Hate Manah
Hawatir,watir,karunya Watir Hawatos
Hayang Hoyong Palay
Helok Heran Hemeng
Hese, susah, pelik Sesah Sesah
Heuay Heuay Angob
Heubeul, lawas Heubeul Lami
Heug, seug Mangga Mangga
Hili, tukeur Liron Gentos
Hirup Hirup Jumeneng
Hudang Hudang Gugah
Huntu Huntu Waos
Hutang Hutang Sambetan
Iber, beja, warta Wartos Wartos
Idin Widi Widi
Igel Igel Ibing
Iket Totopong Udeng
Ilik, ngilikan Ningalan Ningalan
Ilu, ngilu Ngiring Ngiring
Imah Rorompok Bumi
Impi, ngimpi Impen, ngimpen Impen, ngimpen
Imut Imut Mesem
Incu Pun incu Tuang putu
Indit, miang Mios Angkat, jengkar
Indung Pun biang Tuang ibu
Inggis, risi Inggis, risi Rempan
Injeum, nginjeum Nambut Nambut
Inum, nginum Leueut, ngaleueut Leueut, ngaleueut
Irung Irung Pangambung
Isuk, isukan Enjing Enjing
Itung Itung Etang
Iwal, kajaba Kajaba Kajabi
Jaga Jaga Jagi
Jalma, jelema Jalmi Jalmi
Jauh Tebih Tebih
Jawab Walon Waler
Jero Lebet Lebet
Jeung Sareng Sareng
Jiga Jiga Sapertos,sakarupi
Jual Ical Ical
Jugjug Bujeng Bujeng
Juru, ngajuru Ngalahirkeun Babar
Kabeh, kabehanana Sadayana Sadayana
Kabur, minggat Minggat Lolos
Kacida, naker Kalintang Kalintang, teu kinten
Kajeun, keun bae Sawios Sawios
Kakara, karek Nembe Nembe
Karembong Kekemben Kekemben
Kari, tinggal Kantun Kantun
Kasakit, nyeri Kasakit, kanyeri Kasawat
Katara, kaciri Katawis Katawis
Kapalang, kagok Kapambeng Kapambeng
Kawas Sapertos Sapertos
Kawin Nikah, jatukrami Jatukrami,rendengan
Kede Kenca Kiwa
Kejo, sangu Sangu Sangu
Kelek Kelek Ingkab
Kesang Karinget Karinget
Keur, pikeun Kanggo Kanggo, haturan
Kiih Kahampangan Kahampangan
Kolot Kolot Sepuh
Kongkorong Kangkalung Kangkalung
Kop, pek Mangga Mangga
Kuat Kiat Kiat
Kudu Kedah Kedah
Kumbah Kumbah Wasuh
Kumis Kumis Rumbah
Kumpul Kempel Kempel
Kungsi Kantos Kantos
Kurang Kirang Kirang
Kuring, sim kuring Abdi, sim abdi Sim abdi
Labuh Labuh Geubis
Lahun, ngalahun Ngalahun Mangkon
Lain Sanes Sanes
Laju Lajeng Lajeng
Laki, lalaki Lalaki Pameget
Laku, payu, laris Pajeng Pajeng
Lalajo Nongton Nongton
Lamun, upama Upami Upami
Lanceuk Pun lanceuk Tuang raka
Lantaran, sabab Jalaran, sabab Mari
Leho Leho Umbel
Letah Letah Ilat
Leungeun Leungeun Panangan
Leungit Leunit Ical
Leutik Alit Alit
Leuwih Langkung Langkung
Lila Lami Lami
Mahal Awis Awis
Maksud Maksad Maksad
Malarat, miskin Jalmi teu gaduh Teu kagungan nanaon
Malem Wengi Wengi
Malik Malik Mayun
Mamayu Mamayu Mamajeng
Mangka, sing, muga Mugi Mugi
Maot Maot Pupus, tilar dunga
Marhum Marhum, jenatna Marhum, suargi
Memeh, samemehna Sateuacanna Sateuacanna
Mending, leuwih hade Langkung sae Langkung sae
Meujeuhna Meujeuhna Cekap
Meueun Panginten Panginten
Mimimti, mimitina Kawitna Kawitna
Minangka Etang-etang Etang-etang
Mindeng, remen Sering Sering
Minyak Lisah Lisah
Muga Mugi Mugia
Mupakat, rempug Mupakat, rempug Rempag
Murah Mirah Mirah
Najan, sanajan Sanaos Sanaos
Ngan Mung Mung
Ngaran Wasta, nami Jenengan, kakasih
Ngeunah Ngeunah Raos
Ngora Ngora Anom
Nini Pun nini Tuang eyang
Nyaho Terang Uninga
Nyaring Nyaring Teu acan kulem
Nyolowedor Nyolowedor Midua maha
Obat, ubar Obat, ubar Landog
Ogan, ondang Ondang Ulem
Ome,ngomean,menerkeun Ngalereskeun Ngalereskeun
Paham Paham,ngartso Ngartos
Paju, maju Majeng Majeng
Pake, make Nganggo Nganggo
Palangsiang, bias jadi Tiasa jadi Tiasa jadi
Palire, malire Malire Merhatoskeun
Pamajikan Pun bojo Tuang rayi
Pancuran, kamar mandi Jamban Jamban
Pandeuri Ti pengker Ti pengker
Pang, pangna, nu matak Nu mawi Nu mawi
Panggih, manggih, nimu Mendak Mendak
Pangkat, kadudukan Kadudukan Kalungguhan
Pangku, mangku Mangku Mangkon
Panon Panon Soca
Pantar, sapantar Sapantar Sayuswa
Paribasa Paripaos Paripaos
Pariksa, mariksa Mariksa Marios
Parna Repot Wales
Paro, saparo Sapalih Sapalih
Pasti, tangtu Tangtos Tangtos
Pati, teu pati Teu patos Teu patos
Patuh, matuh Matuh Linggih
Payung Payung Pajeng
Pedah Ku margi, jalaran Rehing
Penta, menta Neda, nyuhunkeun Mundut
Pecak, mecak, nyoba Nyobi Nyobi
Pencet, mencetan Meuseulan Meuseulan
Percaya Percanten Percanten
Perlu Perlu Peryogi
Permisi Permios Permios
Peuting Wengi Wengi
Pihape, mihape Wiat Ngaweweratan
Piker Piker Manah
Piligenti Piligentos Piligentos
Pindah Pindah Ngalih
Pingping Pingping Paha
Pipi Pipi Damis
Poe Dinten Dinten
Poho Hilap Lali
Potong, popotongan Patilasan Patilasan
Puasa Puasa Saum
Puguh, tangtu Tangtos Tangtos, kantenan
Purun Purun Kersa
Rarabi Rarabi Garwaan
Raksa, pangraksa Pangraksa Panangtayungan
Ramo Ramo Rema
Rampes Mangga Mangga
Rasa, rumasa Rumaos Rumaos
Rea, loba Seueur Seueur
Receh Receh Artos alit
Reujeung Bareng Sareng
Reuneuh Kakandungan Bobot, ngandeg
Reureuh Reureuh Ngaso
Rieut Rieut Puyeng
Ripuh Ripuh Repot
Robah Robah Robih
Roko, ududeun Rokok Sesepeun
Rua, sarua Sarupi, sami Sarupi, sami
Rusuh, rurusuhan Enggal-enggalan Enggal-enggalan
Saba, nyaba Nyanyabaan Angkat-angkatan
Sabot Keur waktu Waktos
Sabuk, beubeur Beubeur Beulitan
Sadia Sayagi Sayagi
Sakeudeung Sakedap Sakedap
Salah Lepat Lepat
Salahsaurang Salahsawios Salahsawios
Salaki Pun lanceuk Caroge, tuang raka
Salamet Salamet Wilujeng
Salat, solat Sambeang Netepan
Salesma Salesma Pileg
Salempang, hariwang Salempang Salempang, rajeg manah
Salin, disalin Disalin Gentos
Samak Amparan Amparan
Sampak, nyampak Nyampak Nyondong, kasondong
Samping Sinjang Sinjang
Sanding, kasanding Kasanding Kasumpingan
Sanggeus Saparantos Saparantos
Sanggup Sanggem Sanggem
Sare Mondok Kulem
Sarerea Sadayana Sadayana
Sarta, jeungna deui Sareng Sareng
Sarua Sami Sami
Sasarap Sasarap, neda Tuang
Sawah Sawah Serang
Sejen Sejen Sanes
Seleh, nyelehkeun Masrahkeun Nyanggakeun,ngahaturkeun
Selewer, nyelewer Midua hate Midua manah
Semah Tamu Tamu
Sesa, kari Kantun Kantun
Sebut Sebat Sebat
Serah, nyerahkeun Mirak Mirak, ngeser
Seubeuh Sesek Wareg
Seuri Seuri Gumujeng
Siar, nyiar Milari Milari
Sibanyo Sibanyo Wawasuh
Sirah Sirah Mastaka
Sirit Larangan Larangan
Sisir Pameres Pameres
Soara, sora Sora Soanten
Sorangan Sorangan Nyalira
Sore Sonten Sonten
Sugan, manawi Manawi Manawi
Suku Suku Sampean
Sunat, nyunatan Ngabersihan Nyepitan
Sungut Cangkem Baham
Supaya Supados Supados
Surat Serat Serat, tetesan
Suweng Suweng Kurabu, gwang
Tabeat Adat Panganggo
Tadina Awitna, kawitna Kawitna
Tai Kokotor Kokotor
Taksir, ngira Nginten-nginten Nginten-nginten
Taktak Taktak Taraju
Talatah Wiat saur Wiat saur
Tambah Tambih Wuwuh
Tampa Tampi Tampi
Tanda, ciri Tawis Tawis
Tangen, katangen Kanyahoan Kauninga
Tangtung, nangtung Nangtung Ngadeg
Tanya Taros Pariksa
Tapi Nanging Nanging
Tarang Tarang Taar
Tarima Tampi Tampi
Tawar, nawar Nawis Mundut
Tayoh-tayohna Rupina Rupina
Teang, neangan Milari Milari
Tenjo, nenjo, nempo Ningal Ningali
Tepi Dugi Dugi
Tere Tere Kawalon
Tereh Enggal Enggal
Teleg, teureuy Teleg Telen
Tembang, nembang Nembang Mamaos
Tepi, nepi Dugi Dugi
Tepung Tepang Tepang
Terus Teras Teras
Teundeun Simpen Simpen
Tincak Tincak Dampal
Titah, nitah, jurung Ngajurungan Miwarangan
Tonggong Tonggong Pungkur
Topi, dudukuy Topi, dudukuy Tudung, langgukan
Tulis Tulis Serat
Tulung, pitulun Pitulung Pitandang
Tulus Cios Cios
Tuluy Teras, lajeng Teras, lajeng
Tumpak Tumpak Tunggang
Tunggu Antos Antos
Turun Turun Lungsur
Ucap Ucap Kedal, lisan
Ulah Teu kenging Teu kenging
Ulin Ulin Ameng
Umur Umur Yuswa
Urus, nguruskeun Ngalereskeun Ngalereskeun
Urut Tilas Tilas
Utama Utami Utami
Waktu Waktos Waktos
Wani Wantun Wantun
Waras Cageur Damang
Wareh, sawareh Sapalih Sapalih
Warga, dulur Wargi Wargi
Watara, sawatara Sawatawis Sawatawis
Wawuh Wanoh, kenal Kenal
Wedak Pupur Pupur
Wedal Wedal Weton
Wilang, kawilang Kaetang Kaetang
Wudu Wulu, wudu Abdas

36 comments:

 1. maaf....
  numpang nanya.......
  ini jumlahnya ada berapa??
  buat tugas....
  disuruhnya 500 basa lemes......
  makasih.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sampurasun Neng... ngiring nimbrung.... jawabanya 434 untuk kolom1-3 dan 84 untuk kolom 4... semoga dapat menambah kata untuk memenuhi tugasnya..

   Delete
 2. waduh maaf saya kurang tahu nih mba hehe soalnya ga pernah hitung :3

  ReplyDelete
 3. ohh..... iya makasih..... :)
  gk usah manggil mba.....
  aku masih kelas 1 SMP kok..... :)

  ReplyDelete
 4. Ass. Kang, upami tiasa bikin BLOG percakapan bahasa sunda lemes kanggo sehari-hari nya.Ulah bahasa sunda kasar nya. Abdi nembe tiasa ieu ge. Punten miwarang hehe....Haturnuhun sateuacana.

  ReplyDelete
 5. waduh maaf nih kalau kebanyakan hehehe...

  waalaikumsalam, mhun kang mangga kin abdi posting percakan sunda anu lemes na :)

  ReplyDelete
 6. maksudnya percakapan bahasa sunda yang menggunakan bahasa lembut bukan?

  ReplyDelete
 7. akh pusing akh.. sekalipun gw org sunda 100%, ngomong sehari2 pakek bhs sunda ke org2 di sekeliling gw, tp gw tetep masih kurang paham ngebedain kata2 di bhs loma, kasar, dgn lemes.

  kadang2 gw ngomong ama temen gw keik gini: "eta tah di jejewir maneh (itu di telingamu)". jejewir bagi gw n temen2 sekolah gw ga ada bedanya dgn kata ceuli.

  ReplyDelete
 8. hehe berusaha aja gan :)
  gua juga sama gitu ko ga begitu paham sama bahasa loma, lemes, kasar haha :D
  gua pake bahasa yang gua ngerti aja :V

  ReplyDelete
  Replies
  1. hampir sama dgn basa jawa ya gan ada kata lali, rawuh, manah, dlsb. aku kan dari dulu jg tau klo lali itu basa jawa.

   Delete
  2. iya kali gan, saya kurang tau tentang bahasa jawa hehe

   Delete
 9. bang, gua ijin ngopas ya, mau gue share diakun facebook gua... thank you nih :3

  ReplyDelete
 10. silahkan :) kalau bisa share aja link ini, hehe

  ReplyDelete
 11. Replies
  1. silahkan baca artikel yang lainnya :)

   Delete
  2. makasih ya kang atas info ya, skrgudah lulus blm kang?:))

   Delete
  3. sama sama :) kebetulan saya masih kelas 12 hehe

   Delete
 12. Assalamu'alaikum... Lur ngiging nimbrung di Blog Anjennya.. mencari Inspirasi Kekayaan bahasa Sunda. Hatur Thank.s you

  ReplyDelete
 13. keren kang, lanjutkeun deui!

  ReplyDelete
 14. Maaf mau tanya klo bahasa sundanya menta selain nyuhunkeun apalagi ya...?

  ReplyDelete
 15. thx udah bagi kamus kecil bahasa sunda ini!

  nih gw bagikan juga promo shopee di bulan penuh kemenangan ini!

  https://shopee.co.id/web/events3/code/1742445416/

  ReplyDelete
 16. Hapunten akang teteh. Di dareah bogor kira2 ada ngak komunitas pecinta bahasa sunda. Atau ada referensi buku tentang undak usuk ini? Terimakasih

  ReplyDelete
 17. Nahh ini nih yg gw cari, thx blognya sangat membantu!

  ReplyDelete
 18. langkung sae aya contoh kalimatna kang.,maju terus kang mumule budaya sunda ..hatur nuhun

  ReplyDelete
 19. Kami parusahaan dinamis ngajadikeun bantuan keuangan. jasa rendered ngawengku; refinance, pamutahiran imah, injeuman investasi, gajian otomatis, konsolidasi hutang, garis kiridit, gajian bisnis, gajian pribadi, injeuman mobil, injeuman otomatis.

  Dupi anjeun peryogi bantuan keuangan, urang masihan kaluar sakabeh tipe gajian kana ko-beroperasi awak na individu pribadi merlukeun injeuman dina laju dipikaresep minimal. Mun resep jasa kami ngahubungan kami kalayan informasi nu di handap.

  Nami lengkep:.
  Kontak Alamat :.
  Telepon :.
  Nagara :.
  Jumlah Diperlukeun salaku injeuman :.
  Injeuman Lilana :.
  Sex :.

  Kuring bakal punten janten di layanan anjeun,

  satia,
   
  Kontak Nami: Michael Wilson
  Kontak surélék: mw1465773@gmail.com

  ReplyDelete
 20. "Wilujeng sumping di Austin Barry didaptarkeun parusahaan injeuman nu nawarkeun injeuman mun ngarojong asuransi hirup perlu mayar hutang injeuman atawa perlu injeuman keur anjeun bisnis, geus ditampik ku bank jeung lembaga keuangan séjén? Anjeun bakal peryogi kecap injeuman konsolidasi atawa lamun urang keur pilari salajengna langkung sabab kami di dieu pikeun mawa Anjeun sakabéh masalah finansial nu geus kaliwat, urang geus mantuan jalma anu butuh bantuan keuangan sareng kiridit macet atawa hartosna finansial mayar tagihan, masihan kiridit keur laju dipikaresep mung 2%, abdi hoyong nganggo sedeng ieu anjeun terang yen urang nawiskeun rojongan dipercaya jeung panarima, sarta kami bakal mere Anjeun injeuman. Contact us kiwari (austinebarry50@gmail.com)

  ReplyDelete
 21. Anjeun kudu injeuman ayeuna mayar atanapi nu peryogi injeuman mun settle Anjeun bisnis? Anjeun kudu injeuman konsolidasi atawa KPR a? Anjeun nampik bank jeung lembaga keuangan séjén? Ulah Lalajo langkung sabab kami di dieu pikeun nyieun sakabéh masalah finansial Anjeun nempatkeun! Pausahaan wadahna, badan pribadi jeung individu kalawan ongkos low ongkos affordable kana 2%. Anjeun tiasa ngahubungan kami via e-mail (davidjohnsonloanfirm1@gmail.com)

  ReplyDelete
 22. Wilujeng siang!
  Anjeun merlukeun injeuman istilah panjang atanapi pondok ku rélatif low
  interest dina laju 2%?
  Urang nawiskeun injeuman Usaha
  injeuman pribadi
  etangan
  injeuman Otomatis
  injeuman murid
  injeuman konsolidasi hutang jeung loba deui.
  Urang nawiskeun injeuman ti $ 5,000 mun $ 750,000.00USD
  Kami dijamin dina méré kaluar jasa finansial pikeun klien kami sakuliah
  dunya tanpa masalah nanaon. Gajian bisa diolah tur dibikeun ka
  lender langsung. Surélék urang kiwari pikeun injeuman aman tur aman
  transaction.email kami via payroignacio@gmail.com

  ReplyDelete
 23. Meunang injeuman anjeun ayeuna dina 48 jam

  Wilujeng siang

  Ulah rék jadi hiji pengusaha, mimitian proyék atawa meuli hiji apartemen atawa Dupi anjeun di mana wae kasusah finansial, pitulung Anjeun asalna ayeuna, boga anjeun leungit sare nyoba pikeun meunangkeun injeuman, teu ngantep impian anjeun maot, ngahubungan Bapak Fred Larry, pikeun injeuman saum sareng dipercaya.

  Urang nawiskeun tipe ieu injeuman handap:

  injeuman 1 Company
  injeuman 2. Usaha
  injeuman 3. susun
  4. injeuman Otomatis
  injeuman 5. Car jsb

  kami nawiskeun gajian ka konsumén serius tur jujur anu siap ko-beroperasi kalawan kami di laju dipikaresep 3%, ti 100,000.00 euro pikeun 500,000,000,000.00.

  Gancang ngahubungan kami via email urang (fredlarryloanfirm@gmail.com) atawa (fredlarryloanfirm@hotmail.com)

  Jumlah Whatssap: +2347061892843
  Skype: fredlarry12

  Ditandatanganan
  pingpinan
  Bapak Fred Larry

  ReplyDelete
 24. Halo

  Anjeun peryogi hiji injeuman urgent papanggih pangabutuh finansial anjeun? Urang nawiskeun gajian ti 2000 nepi ka 50 000 000.00, kami bisa dipercaya, kawasa, saum sareng dinamis, teu pariksa kiridit na nawiskeun jaminan 100% keur gajian éksternal mangsa ieu.

  Urang ogé saum sakabeh mata uang ku laju dipikaresep 3% kana sagala gajian .... Mun anjeun kabetot, balik deui ka urang ku email ieu.

  Mangga balik deui ka urang, upami resep, ku eaglehomemortgage001@gmail.com

  Salam hormat,

  Ny Lola Daniel
  eaglehomemortgage001@gmail.com

  ReplyDelete
 25. Misi mau nanya kalo basa sunda lemes nya "bikin" atau "membuat" apa ya?? Makasih

  ReplyDelete